ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Moet ik inschrijven voor een cursus of workshop?

Ja, we vragen voor al onze activiteiten om in te schrijven zodat we zicht hebben op het aantal personen dat zal aanwezig zijn. Zo kan de administratie en betaling bij de aanvang vlot verlopen waardoor we op tijd van start kunnen gaan met de les.

Hoe kan ik inschrijven voor een cursus?

Je bent definitief ingeschreven als je je naam, adres, telefoon en e-mail hebt doorgegeven. Je kan steeds inschrijven tot de dag vóór de start van de cursus (in uitzonderlijke gevallen kan je ook de dag zelf nog inschrijven, maar we vragen om dit zoveel mogelijk te vermijden).
Je ontvangt een bevestigingsmail voor elke cursus.

Betaling

 • Cursussen per dagdeel (ochtend/namiddag/avond):
  De cursus is een geheel bestaande uit een aantal lessen, maar om het voor iedereen toegankelijk te houden gebeurt de betaling per module. Een module kan 2, 3, 4 of 5 lessen zijn die gegroepeerd zijn.
  Door u in te schrijven engageert u zich om de VOLLEDIGE reeks te volgen en te betalen.
  De betaling gebeurt bij live cursussen cash per module, telkens bij aanvang van de eerste les.
  Bij online cursussen wordt per module op voorhand betaald via overschrijving, telkens vóór de aanvang van de eerste les.
 • 2 of meerdaagse cursussen:
  De betaling gebeurt cash bij de start van de eerste dag.
  Deze cursussen kunnen afzonderlijk per module gevolgd worden (voor sommige cursussen is er een bepaalde volgorde te respecteren).

Waarborg

Bij aanvang van de cursussen per dagdeel wordt bij de eerste les een waarborg van 100€ gevraagd. Deze wordt in mindering gebracht bij de betaling van de laatste module.
Bij vroegtijdig afhaken zal de waarborg ingehouden worden van het nog resterend verschuldigd bedrag.

Speciale voorwaarden voor personen die de cursus opnieuw volgen

Personen die de cursus al gevolgd hebben moeten géén waarborg betalen.
Je kan inschrijven voor aparte modules, je hoeft niet de ganse cursus opnieuw te volgen.

Is het mogelijk om het lesgeld in termijnen te betalen

In uitzonderlijke gevallen is dit mogelijk. Maar enkel indien dit op voorhand aangegeven is, is onderling overleg hierover mogelijk.

Kan ik een factuur krijgen

Ja, je kan een factuur aanvragen. Gelieve dit bij inschrijving te vermelden en de juiste gegevens (facturatie adres en BTW nummer) door te geven.
Facturen worden na betaling van het volledig bedrag opgemaakt en verstuurd.
Facturen worden enkel opgemaakt voor cursussen die in dat kwartaal gegeven zijn. Latere aanvragen kunnen niet meer verwerkt worden omwille van administratieve redenen.

Ik kan de eerste les van een cursus niet komen. Kan ik toch deelnemen?

Geen probleem, je kan deelnemen. We vragen om dit op voorhand te melden. We geven geen korting voor de gemiste les, omdat bij elke cursus een degelijke syllabus wordt gegeven én de les wordt opgenomen (als we verwittigd zijn). We vragen om het volledige cursusbedrag te betalen per overschrijving voor de start van de cursus of cash te betalen de eerste les dat jij kan aanwezig zijn.

Ik kan één of meerdere lessen niet komen.

Geen probleem. Bij elke cursus krijg je een degelijke schriftelijke cursus als naslagwerk voor thuis. En verwittig je ons dat je zal afwezig zijn, dan nemen wij de gemiste les(sen) op en sturen die op per mail of bezorgen je een link naar de opname, zodat je die thuis kan beluisteren. We geven geen korting voor de gemiste lessen, gezien je de informatie toch op verschillende manieren ontvangt.
Gezien je input bij kaartleggen van fundamenteel belang is voor de groep, wordt je kaartlegging niet besproken tijdens de les(sen) dat je afwezig bent.

 

Hoe kan ik gemiste lessen inhalen

Als je niet aanwezig kan zijn in een les, gelieve ons op voorhand te verwittigen, dan nemen wij de les op. Wij sturen die op per mail of bezorgen je een link naar de opname. Zo kan je de les achteraf thuis beluisteren en bekijken en ben je mee voor de volgende les.

Strikte policy omtrent doorgestuurde lessen

De lessen, zowel de cursus als de projectie als de spraakopname, mogen onder geen enkel beding gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgestuurd of op om het even welke wijze verder verspreid worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons.

Is het mogelijk om een keer van lesdag te wisselen

Als je bent ingeschreven voor een cursus op de ene locatie en je een keer verhinderd bent, dan kan je die les ook op een andere locatie volgen, als die in dezelfde periode gegeven wordt. Het is de bedoeling dat dit op voorhand gemeld wordt.

Annuleren

We vragen om je inschrijving goed te overwegen. Indien je je inschrijft is dit steeds definitief. Annuleren gebeurt schriftelijk, per post of via e-mail.

Cursussen die niet doorgaan

Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen wij beslissen om een cursus niet door te laten gaan.

Privacy

We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming.
De lessen kunnen opgenomen en offline aangeboden worden. Rekening houdend met de wetgeving rond het portretrecht, zijn er geen beelden van deelnemers op de opnames. Enkel de presentatie en de bespreking worden geregistreerd.

Aansprakelijkheid

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke, emotionele of mentale schade, ongevallen of bewustzijnsprocessen gedurende het verloop van de opleiding.

Ter info

 • Heb je interesse om begeleid te worden in een moeilijke of overgangssituatie, kijk dan even naar de consulten die ik geef.
 • Mijn man, Dominique Delaunoy, geeft ook consulten en spirituele cursussen. Als je interesse hebt kan je een kijkje nemen op zijn site.

———

CONDITIONS GÉNÉRALES


Dois-je m’inscrire à un cours ou à un atelier ?

Oui, nous vous demandons de vous inscrire pour toutes nos activités afin que nous puissions voir combien de personnes seront présentes. De cette façon, l’administration et le paiement peuvent se dérouler aisément afin que nous puissions commencer la leçon à temps.

Comment puis-je m’inscrire à un cours ?

Vous êtes définitivement inscrit lorsque vous avez donné votre nom, adresse, téléphone et e-mail. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à la veille du cours (dans des cas exceptionnels, vous pouvez également vous inscrire le jour même, mais nous vous demandons de l’éviter autant que possible).

Vous recevrez un courriel de confirmation pour chaque cours.

Paiement

Cours par partie de la journée (matin/après-midi/soirée) :

 • Le cours se compose d’un certain nombre de leçons, mais afin qu’il reste accessible à tous, le paiement se fait par module. Un module peut être composé de 2, 3, 4 ou 5 leçons regroupées.

  En vous inscrivant, vous vous engagez à suivre et à payer la série COMPLÈTE.

  Le paiement est effectué en espèces par module, chaque fois au début de la première leçon. Le paiement par chèque n’est pas accepté, vu que les chèques ne sont plus utilisables en Belgique.

 • Cours de deux ou plusieurs jours :

  Le paiement est effectué en espèces au début du premier jour. Le  paiement par chèque n’est pas accepté, vu que les chèques ne sont plus utilisables en Belgique.

  Ces cours peuvent être suivis séparément par module (pour certains cours, il y a une séquence spécifique à suivre).

Garantie

Au début des cours (par partie de la journée: matin/après-midi/soirée), une caution de 50€ sera demandée pour la première leçon. Ce montant sera déduit lors du paiement du dernier module.

En cas d’annulation anticipée, l’acompte sera déduit du montant restant dû.  

Conditions particulières pour les personnes qui suivent à nouveau le cours

Les personnes qui ont déjà suivi le cours ne doivent pas verser d’acompte.

Vous pouvez vous inscrire à des modules séparés, vous n’avez pas à suivre à nouveau l’ensemble du cours.

Si vous suivez à nouveau un module, vous bénéficiez d’une réduction de 20% !

Est-il possible de payer les frais de stage en plusieurs fois ?

Dans des cas exceptionnels, cela est possible. Mais seulement après accord.

Puis-je obtenir une facture ?

Oui, vous pouvez demander une facture. Veuillez le mentionner lors de votre inscription et fournir les informations nécessaires (adresse de facturation et numéro de TVA).

Les factures sont envoyées après le paiement de la totalité du montant.

Les factures ne sont établies que pour les cours donnés pendant le trimestre en cours. Les demandes ultérieures ne peuvent être traitées pour des raisons administratives.

Je ne peux pas me rendre à la première leçon d’un cours. Puis-je encore participer ?

Pas de problème, vous pouvez vous inscrire. Nous vous demandons de nous en informer à l’avance. Nous n’accordons pas de réduction pour la leçon manquée, car chaque cours a un syllabus approprié et la leçon sera enregistrée (si nous en avons été informés). Nous vous demandons de régler la totalité  du cours par virement bancaire avant le début du cours ou de payer en liquide à la première leçon où vous êtes présent(e).

Comment puis-je rattraper les leçons manquées ?

Si vous ne pouvez pas assister à une leçon, veuillez nous en informer à l’avance et nous enregistrerons la leçon (et prendrons des photos des tirages de cartes). Nous les enverrons ensuite via WeTransfer. Ainsi, vous pouvez écouter et regarder la leçon à la maison et vous serez à jour pour la prochaine leçon.

Annuler une inscription

Nous vous demandons d’examiner attentivement votre inscription. Si vous vous inscrivez, votre inscription est toujours définitive. Les annulations peuvent être faites par écrit, par la poste ou par courrier électronique.

Annulation d’un cours

En cas d’inscriptions insuffisantes, nous pouvons décider d’annuler ce cours.

Vie privée

Toutes les informations personnelles partagées pendant les leçons sont totalement confidentielles et ne seront pas discutées avec des tiers en dehors des leçons (ni par nous, ni par vous).

Responsabilité

Nous ne pouvons être tenus pour responsables des dommages physiques, émotionnels ou mentaux, des accidents ou des processus de conscience au cours des formations.

 
nl_BENL